Fiat 500 na cestách ČSSR

Autor: Lubo? Balcar <lubos.balcar(at)c-mail.cz>, Téma: Historie a vývoj, Zdroj: Auto Moto 25/1972, Vydáno dne: 03. 12. 2009

Článek z časopisu Auto Moto 25/1972. Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles. You can reach nightly and hourly escort lady taksim ads 24/7. You will be able to easily reach the phone and all contact information of the beautiful escort girls who want to make you happy with their Taksim escort fantasies.

Pre svoje minimálně rozměry (Dl?ka 2,97 m, ?írka 1,32 m), sa Fiat 500 F zamenite osvědčil najmä v hustej mestskej premávke. Pre svoje skromné nároky na prakovaciu plochu (4 m2), ľahkú manévrovateľnos?, úspornos? a pomerne príjemné jazdné vlastnosti Fiat 500 F sa stal obľúbeným vozidlom aj u nás.

Dvojvalcový vzduchem chladený motor dosahuje pri objeme 499 cm3 a kompresnom pomere 7,1 maximálny výkon 18 k pri 4600 ot/min podľa DIN. Maximálny krútiaci moment motora je 3,1 kpm pri 3000 ot/min podľa DIN (obr. 3).

am1972_25-1m

Závislos? medzi otáčkami motora a rýchlos?ou jazdy pre jednotlivé prevodové stupne znázorňuje diagram na obr. 4. (Prevodové pomery v prevodovke: I - 3,70, II - 2,067, III - 1,30, IV - 0,875, Z - 5,14; prevod v rozvodovke 5,125, dynamický polomer pneumatik 125 SR 12 je 247,6 mm).

am1972_25-2m

Motor pomerne dobre ?tartuje, veľmi rýchlo sa zohreje na prevádzkovú teplotu a pracuje rovnomerne na voľnobe?né otáčky. Po náhlom pridaní plynu pri voľnobe?ných otáčkách motor nereaguje spontánne, rozbieha sa pomaly a ?iada si - ak sa ponáhľame - určité kmitanie plynovým pedálom. Podobne sa musíme vyhýba? veľkému pridávaniu plynu pri nízkych otáčkách. Motor ho ?a?ko zná?a a v extrémnom prípade nám mo?e odprie? poslu?nos?. Pri vhodnom kmitani s plynovym pedálom sa v?ak motor ochotne rozbieha aj z ni??ich otáčok bez trhania, Takto mo?eme vozidlo zrýchľova?, napríklad na III. prevodový stupeň takmer z rýchlosti okoloidúceho chodca.

Za svoje dobré ?ahové vlastnosti pri malých rýchlostiach motor vďači plochému priebehu krivky krútiaceho momentu pri ni??ích otáčkach. Z diagramu na obr. 3 vidíme, ?e v rozsahu od 2000 do 4000 ot/min krútiaci moment neklesne pod 3 kpm. Túto priaznivú oblas? dobrých dynamických vlastností vozidla mo?eme na jednotlivých prevodových stupňoch vyu?ívat pri rýchlostiach I - od 9,8 do 19,7, II - od 17,6 do 35,2, III - od 28,0 do 56,0, IV - od 41,6 do 83,2 km/h.

Z hľadiska pru?nosti motora be?ná jazda by si ani nevy?adovala časté preraďovanie. Problém je iba v tom, aby sme nezdr?ovali plynulos? premávky, keď?e samotné zrýchlenie vozidla na IV. prevodovom stupni trvá dos? dlho - napriklad z rýchlosti 70 na rýchlos? 80 km/h a? 10 s. Ak chceme dr?a? krok v rýchlej?ej premávke, musíme usilovnej?ie preraďova?, preto?e 18 k je i pri nízkej váhe vozidla - 520 kp predsa len málo. V hustej premávkem väč?ích miest máme zase výhodu v dobrom zábere motora i pri rýchlej?om pustení spojky na I. prevodový stupeň a v pohodlnom prisposobeni sa rýchlosti "posunovania" kolony pred kri?ovatkou. Pri značnom odprevodovani I. prevodového stupňa do pomala stači regulova? rýchlos? vozidla len plynom; nie je treba často necha? preklzava? spojku ako u rýchlej?ich vozidiel.

Pri predbiehani sa sna?íme čo najlep?e vyu?i? zrýchlenie vozidla tým, ?e rozbiehame motor po maximálne otáčky 5000 ot/min. Na jednotlvých prevodových stupňoch tomu odpovedajú rychlosti I - 24,6, II - 44,0, III - 70,0 km/h. Musíme ráta? s tým, ?e zrýchlenie z 0 na rýchlos? 40 km/h trvá 7,5 s, na 60 km/h 15,1 s a na 80 km/h 31,5 s, čo je pomerne dlho, tak?e predbiehanie si treba dopredu rozmyslie?.

Vozidlo dosiahne maximálnu rýchlos? 100 km/h pri 4808 ot/min. Mechanický hluk motora pri tejto rýchlosti v?ak je u? značne veľký. Pri zatvorených oknách a otevrenej streche sa dá jazdi? bez veľkej hlučnosti do rýchlosti 80 km/h. Pri vy??ej rýchlosti treba vzrastajúce akustické kmity kompenzova? stiahnutím bočného skla.

Vďaka nízkemu kompresnému pomeru 7,1 motor ani za extrémnych podmienok nie je náchylný k detonáciam; vo vač?ine prípadov sa uspokojí s benzínom Normál. Spotreba paliva sa pohybuje od 5,3 do 6,3 l/100 km a je len málo závislá od techniky jazdy. Aj menej skúedným vodičom sa darí jazdi? s priemernou spotrebou paliva 6 l/100 km. Zaujímavé je, ?e minimálna spotreba paliva 5 l/100 km sa s tak malým motorem dosiahne pri pomerne značnej rýchlosti 65 km/h. Pri rýchlostiach 50 km/h a 77 km/h (na IV. prevodovom stupni) je spotreba paliva rovnaká - 5,4 l/100 km. Pri rýchlosti 90 km/h stúpne spotreba paliva na 6,4 km/100 km a pri maximálnej rýchlosti 100 km/h na 7,2 l/100 km, čo tie? nie je veľa. Spotreba oleja je i pri ostrej jazde velmi nízka.

Jazdné vlastnosti a kvalita pru?enia sú u malého Fiata 500 príjemným prekvapením. Samostatné zavesenie a dobré vedenie kolies s malou zmenou stopy, ako i správne zladené teleskopické tlmiče s pru?ením poskytujú vozidlu dobrú smerovú stabilitu. Citlivos? vozidla na bočný vietor je pomerne malý a mo?e sa ľahko korigova? riadením, prípadne sa dá aj pri nárazovom bočnom vetru značne znízi? obsadením vozidla spolujazdcom na prednom sedadle a za?a?ením bato?inového priestoru.

Motor umiestnený za zadnou nápravou dáva automobilu v zákrute mierne pretáčavé vlastnosti. Jeho chovanie v zákrute v?ak nie je záludné a i na hrubé chyby v technike jazdy automobil reaguje veľmi pria?elsky. V tesných priestoroch miest a na úzkych kľukatých cestách sposobuje vedenie vozidla rados?. To sú vlastnosti, ktoré veľmi pomo?u začínajúcim vodičom pri rozných komplikáciach na ceste. Treba ale upozornit na dos? ne??astne vysoké umiestnenie pedálov - spojky a brzdy, na ktoré treba na?lapova? příli? zhora. Pritom mo?e dojs? k spriečeniu nohy s pedálom, čo mo?e hlavně u neskú?eného vodiča viest ku kritickej situácii.

Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles. You can reach nightly and hourly escort lady taksim ads 24/7. You will be able to easily reach the phone and all contact information of the beautiful escort girls who want to make you happy with their Taksim escort fantasies.