Fiat 500 na cestách ČSSR

Autor: Lubos Balcar <lubos.balcar(at)c-mail.cz>, Téma: Historie a vývoj, Zdroj: Auto Moto 25/1972, Vydáno dne: 03. 12. 2009

Článek z časopisu Auto Moto 25/1972.

Pre svoje minimálně rozměry (Dl?ka 2,97 m, ?írka 1,32 m), sa Fiat 500 F zamenite osvědčil najmä v hustej mestskej premávke. Pre svoje skromné nároky na prakovaciu plochu (4 m2), ľahkú manévrovateľnos?, úspornos? a pomerne príjemné jazdné vlastnosti Fiat 500 F sa stal obľúbeným vozidlom aj u nás.

Dvojvalcový vzduchem chladený motor dosahuje pri objeme 499 cm3 a kompresnom pomere 7,1 maximálny výkon 18 k pri 4600 ot/min podľa DIN. Maximálny krútiaci moment motora je 3,1 kpm pri 3000 ot/min podľa DIN (obr. 3).

am1972_25-1m

Závislos? medzi otáčkami motora a rýchlos?ou jazdy pre jednotlivé prevodové stupne znázorňuje diagram na obr. 4. (Prevodové pomery v prevodovke: I - 3,70, II - 2,067, III - 1,30, IV - 0,875, Z - 5,14; prevod v rozvodovke 5,125, dynamický polomer pneumatik 125 SR 12 je 247,6 mm).

am1972_25-2m

Motor pomerne dobre ?tartuje, veľmi rýchlo sa zohreje na prevádzkovú teplotu a pracuje rovnomerne na voľnobe?né otáčky. Po náhlom pridaní plynu pri voľnobe?ných otáčkách motor nereaguje spontánne, rozbieha sa pomaly a ?iada si - ak sa ponáhľame - určité kmitanie plynovým pedálom. Podobne sa musíme vyhýba? veľkému pridávaniu plynu pri nízkych otáčkách. Motor ho ?a?ko zná?a a v extrémnom prípade nám mo?e odprie? poslu?nos?. Pri vhodnom kmitani s plynovym pedálom sa v?ak motor ochotne rozbieha aj z ni??ich otáčok bez trhania, Takto mo?eme vozidlo zrýchľova?, napríklad na III. prevodový stupeň takmer z rýchlosti okoloidúceho chodca.

Za svoje dobré ?ahové vlastnosti pri malých rýchlostiach motor vďači plochému priebehu krivky krútiaceho momentu pri ni??ích otáčkach. Z diagramu na obr. 3 vidíme, ?e v rozsahu od 2000 do 4000 ot/min krútiaci moment neklesne pod 3 kpm. Túto priaznivú oblas? dobrých dynamických vlastností vozidla mo?eme na jednotlivých prevodových stupňoch vyu?ívat pri rýchlostiach I - od 9,8 do 19,7, II - od 17,6 do 35,2, III - od 28,0 do 56,0, IV - od 41,6 do 83,2 km/h.

Z hľadiska pru?nosti motora be?ná jazda by si ani nevy?adovala časté preraďovanie. Problém je iba v tom, aby sme nezdr?ovali plynulos? premávky, keď?e samotné zrýchlenie vozidla na IV. prevodovom stupni trvá dos? dlho - napriklad z rýchlosti 70 na rýchlos? 80 km/h a? 10 s. Ak chceme dr?a? krok v rýchlej?ej premávke, musíme usilovnej?ie preraďova?, preto?e 18 k je i pri nízkej váhe vozidla - 520 kp predsa len málo. V hustej premávkem väč?ích miest máme zase výhodu v dobrom zábere motora i pri rýchlej?om pustení spojky na I. prevodový stupeň a v pohodlnom prisposobeni sa rýchlosti "posunovania" kolony pred kri?ovatkou. Pri značnom odprevodovani I. prevodového stupňa do pomala stači regulova? rýchlos? vozidla len plynom; nie je treba často necha? preklzava? spojku ako u rýchlej?ich vozidiel.

Pri predbiehani sa sna?íme čo najlep?e vyu?i? zrýchlenie vozidla tým, ?e rozbiehame motor po maximálne otáčky 5000 ot/min. Na jednotlvých prevodových stupňoch tomu odpovedajú rychlosti I - 24,6, II - 44,0, III - 70,0 km/h. Musíme ráta? s tým, ?e zrýchlenie z 0 na rýchlos? 40 km/h trvá 7,5 s, na 60 km/h 15,1 s a na 80 km/h 31,5 s, čo je pomerne dlho, tak?e predbiehanie si treba dopredu rozmyslie?.

Vozidlo dosiahne maximálnu rýchlos? 100 km/h pri 4808 ot/min. Mechanický hluk motora pri tejto rýchlosti v?ak je u? značne veľký. Pri zatvorených oknách a otevrenej streche sa dá jazdi? bez veľkej hlučnosti do rýchlosti 80 km/h. Pri vy??ej rýchlosti treba vzrastajúce akustické kmity kompenzova? stiahnutím bočného skla.

Vďaka nízkemu kompresnému pomeru 7,1 motor ani za extrémnych podmienok nie je náchylný k detonáciam; vo vač?ine prípadov sa uspokojí s benzínom Normál. Spotreba paliva sa pohybuje od 5,3 do 6,3 l/100 km a je len málo závislá od techniky jazdy. Aj menej skúedným vodičom sa darí jazdi? s priemernou spotrebou paliva 6 l/100 km. Zaujímavé je, ?e minimálna spotreba paliva 5 l/100 km sa s tak malým motorem dosiahne pri pomerne značnej rýchlosti 65 km/h. Pri rýchlostiach 50 km/h a 77 km/h (na IV. prevodovom stupni) je spotreba paliva rovnaká - 5,4 l/100 km. Pri rýchlosti 90 km/h stúpne spotreba paliva na 6,4 km/100 km a pri maximálnej rýchlosti 100 km/h na 7,2 l/100 km, čo tie? nie je veľa. Spotreba oleja je i pri ostrej jazde velmi nízka.

Jazdné vlastnosti a kvalita pru?enia sú u malého Fiata 500 príjemným prekvapením. Samostatné zavesenie a dobré vedenie kolies s malou zmenou stopy, ako i správne zladené teleskopické tlmiče s pru?ením poskytujú vozidlu dobrú smerovú stabilitu. Citlivos? vozidla na bočný vietor je pomerne malý a mo?e sa ľahko korigova? riadením, prípadne sa dá aj pri nárazovom bočnom vetru značne znízi? obsadením vozidla spolujazdcom na prednom sedadle a za?a?ením bato?inového priestoru.

Motor umiestnený za zadnou nápravou dáva automobilu v zákrute mierne pretáčavé vlastnosti. Jeho chovanie v zákrute v?ak nie je záludné a i na hrubé chyby v technike jazdy automobil reaguje veľmi pria?elsky. V tesných priestoroch miest a na úzkych kľukatých cestách sposobuje vedenie vozidla rados?. To sú vlastnosti, ktoré veľmi pomo?u začínajúcim vodičom pri rozných komplikáciach na ceste. Treba ale upozornit na dos? ne??astne vysoké umiestnenie pedálov - spojky a brzdy, na ktoré treba na?lapova? příli? zhora. Pritom mo?e dojs? k spriečeniu nohy s pedálom, čo mo?e hlavně u neskú?eného vodiča viest ku kritickej situácii.